ซื้อบัตร

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 5


เป็นเวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

เวิร์คช็อปนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่านการอบรมคอร์ส Docker ZerotoHero มาแล้ว และต้องการต่อยอดการนำ Container Platform ไปใช้งานบน Kubernetes Orchestrator เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

Prerequisite:


 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:

 • Repository for lab
 • Software in lab

Course Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Container concept (Recap)
 • Introduction to Kubernetes
 • System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Fundamental of Kubernetes
  • - Pods, Container and Services
  • - Daemon Sets and Replication Controller (RC)
  • - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update
 • -Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)
 • - Map and Secret
 • - Jobs and Cron Jobs
 • - Debug Log and Monitoring

17.30 - 18.00: Q&A

Day2

9.00 - 09.30 : Morning Session

 • Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret
  • - ConfigMap Secret
  • - Job and CronJob
  • - Log and Monitoring
 • Ingress Networking
 • Kubernetes in real world
  • - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Kubernetes in real world (Con't) 
 • Orchestrator Assignment
  • ✓ nodeSelector
  • ✓ Interlude
  • ✓ Affinity
  • ✓ Taints/Tolerations
 • Stateful application deployment
  • - Consideration and Awareness
  • - Persistent Volumes
  • - StatefulSets

17.30 - 18.00: Q&A

วิทยากร:


Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

 

ซื้อบัตร