ซื้อบัตร

Workshop: Master of 2 Worlds Database from SQL to NoSQL


  มาทำความเข้าใจ "From SQL to NoSQL" เมื่อไรที่คุณควรใช้ SQL หรือต้องใช้ NoSQL มาทำความรู้จักผ่านเครื่องมือ ทั้ง MongoDB, MS SQL Server เพื่อให้ได้ถ่องแท้ถึงความแตกต่าง SQL และ NoSQL เวิร์คช็อปนี้จะทำให้คุณได้เป็น Master ทั้ง SQL และ NoSQL บอกต่อประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ในวงการโปรแกรมเมอร์

  ว่ากันด้วยเรื่องภาษา SQL ยังมีความจำเป็นในการใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น มากกว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ในองค์กรอย่างแพร่หลาย เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหา, ข้อมูลในฐานข้อมูล แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดาหน้ากันเข้ามา

  สิ่งที่วิทยากรอยากแชร์กับเรา คือ คุณอภัยชนม์ ค้นพบว่า "มีนักพัฒนารุ่นใหม่จำนวนมากที่ไม่สามารถเขียน SQL ขั้นพื้นฐานอย่างเช่น Join ได้ ซึ่งในตลาดงานในองค์กร ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่สามารถเขียน SQL ได้อยู่เป็นจำนวนมาก"

  จึงอยากเปิดสอน SQL ขั้นพื้นฐาน แชร์ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลแบบ Relational Database ยี่ห้อใดๆ ก็ได้ และสามารถนำไปต่อยอดในระดับสูงต่อไปได้มากขึ้น

  ส่วน NoSQL - MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ โครงการทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ได้ฟรี และมีแหล่งเอกสาร เว็บ YouTube รวมถึง Mongo University ที่สามารถหาเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก

Workshop date:


  SAT 12 JAN 2562 | 9.00 - 17.30 น. [SQL day]

  SUN 13 JAN 2562 | 9.30 - 17.30 น. [NoSQL day]

[SQL day] Software ที่ต้องเตรียม:


 • Docker pull microsoft/mssql-server-linux
 • This image requires Docker Engine 1.8+ in any of their supported platforms.
 • At least 2GB of RAM (3.25 GB prior to 2017-CU2). Make sure to assign enough memory to the Docker VM if you're running on Docker for Mac or Windows .
 • docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=yourStrong(!)Password' -p 1433:1433 -d microsoft/mssql-server-linux:2017-CU8
 • SQL Server Command Line Tools for Linux: microsoft/mssql-tools

 การติดตั้งบน Mac : www.youtube.com/watch?v=48ziuJpo0jI

 การติดตั้งบน Window : www.youtube.com/watch?v=chAc2VDW-NQ

[NoSQL day] Software ที่ต้องเตรียม:


Course Outline:


Day1 : SQL

9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Data Types
 • Create Tables
 • Drop Tables
 • SQL Statement
 • INSERT
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE

10.30 - 10.40 : Short Break

 • SQL Clause
 • WHERE
 • LIKE
 • ORDER BY
 • DISTINCT

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 17.00 : Afternoon Session

 • Joining Tables
 • Sub – Queries
 • Stored Procedures
 • Transaction

15.00 - 15.15 : Snack Break

 • Indexs
 • Functions
 • String Functions
 • Date Functions
 • Numeric Functions

17.00 - 17.30: Q&A

Day2 : NoSQL-MongoDB

9.00 - 09.30 : Morning Session

 • Introduction of NoSQL and MongoDB.
 • Installation MongoDB and Administration Tools.
 • CRUD Command. (Create, Read, Update, Delete)

10.30 - 10.40 : Short Break

 • Document Validator
 • Query with Condition

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 17.00 : Afternoon Session

 • Indexing
 • Using explain command
 • Single field index
 • Unique index
 • Compound index
 • Time to live index
 • Using hint

15.00 - 15.15 : Snack Break

 • Aggregation
 • Map Reduce
 • Join
 • Security

17.00 - 17.30: Q&A

วิทยากร:


Apaichon Punopas

Work Experience :
Lecturer Experience :
Head of Software Development จากบริษัทอสังหาทรัพย์ชั้นนำ
 • DevOps BKK 2018
 • Code Mania 1000 | 2018
 • Ysetter Reality | 2018
 • สัมมนาวิชาการ รู้ทันก้าวไกล ในโลกไอที | 2015

 

ซื้อบัตร