ซื้อบัตร

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 3


  เป็นเวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero รุ่น 3 สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

  ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

Workshop date:

 • SAT 24 November 2561 | 9.00 - 17.30 น.
 • SUN 25 November 2561 | 9.00 - 17.30 น.

Prerequisite:


 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:

 • Repository for lab
 • Software in lab

Course Outline


Day1

9.00 - 09.30 : Registration

9.30 - 12.00 : Morning Session

 • Container concept (Recap)
 • Introduction to Kubernetes
 • System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

 • Fundamental of Kubernetes
  • - Pods, Container and Services
  • - Daemon Sets and Replication Controller (RC)
  • - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update

15.00 - 15.15 : Mini break

 • Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)
 • Map and Secret
 • Jobs and Cron Jobs
 • Debug Log and Monitoring

17.00 - 17.30: Q&A

Day2

9.00 - 09.30 : Morning Session

 • Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret
  • - ConfigMap Secret
  • - Job and CronJob
  • - Log and Monitoring
 • Ingress Networking
 • Kubernetes in real world
  • - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

Kubernetes in real world (Con't)

 • - Orchestrator Assignment
  • ✓ nodeSelector
  • ✓ Interlude
  • ✓ Affinity
  • ✓ Taints/Tolerations

15.00 - 15.15 : Mini break

 • Stateful application deployment
  • - Consideration and Awareness
  • - Persistent Volumes
  • - StatefulSets

17.00 - 17.30: Q&A

วิทยากร:


Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #1
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #2
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

 

ซื้อบัตร