ซื้อบัตร

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 4***Warning: Intermediate container skill was required, or Workshop: Docker Zero to Hero course only***

เวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero รุ่น 4 สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 4 เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 4 สอนการ Deploy Docker บน Kubernetes แชร์ประสบการณ์จาก Case study จริง บน Production ของ Application ระดับประเทศ

Prerequisite:

 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:

• Repository for lab

undefined

• Software in lab

undefined


Course Outline:

Day1 
9.00 - 09.30 : Registration
9.30 - 12.00 : Morning Session
• Container concept (Recap)
• Introduction to Kubernetes
• System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session

• Fundamental of Kubernetes                
   - Pods, Container and Services
   - Daemon Sets and Replication Controller (RC)    
   - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update

15.00 - 15.15 : Break

  - Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)
  - Map and Secret
  - Jobs and Cron Jobs
  - Debug Log and Monitoring

17.00 - 17.30: Q&A 

Day2 

9.00 - 09.30 : Morning Session
• Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret    
     - ConfigMap Secret
     - Job and CronJob
     - Log and Monitoring

• Ingress Networking
• Kubernetes in real world
     - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 : Afternoon Session
• Kubernetes in real world (Con't)    
     - Orchestrator Assignment    
             ✓ nodeSelector
             ✓ Interlude
             ✓ Affinity    
             ✓ Taints/Tolerations

15.00 - 15.15 : Break

• Stateful application deployment
     - Consideration and Awareness
     - Persistent Volumes
     - StatefulSets

17.00 - 17.30: Q&A 


วิทยากร:
Praparn Luengphoonlap (อ. ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Thai Open Stack Bangkok 2016


Fee:

5,000 บาท* (จากราคาปกติ 7,500 บาท)*All Prices exclude VAT, และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

**** ไม่สามารถชำระค่าอบรมหน้างาน ซื้อในนามบุคคลต้องชำระผ่านเว็บไซต์เท่านั้น **** 

 

REMARK:
*No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
**ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเบิกกับทางบริษัทท่าน จะต้องแจ้งรายละเอียดบริษัทระบุมาในเว็บไซต์

หากท่านไม่ได้ระบุทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น 


การขอใบเสนอราคา:
กรุณาส่งคำขอใบเสนอราคามาได้ที่ 3digitsAcademy@3dsinteractive.com
*หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น  

บริษัท&ที่อยู่ในการออกใบหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลสำหรับบัตรแบบนิติบุคคล:
บริษัท ออปเซลเลนท์ จำกัด
248 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
รหัสประจําตัวผู้เสียภาษีอากร: 010 556 1111 018 (สำนักงานใหญ่)

 

ซื้อบัตร