ซื้อบัตร

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 6


เป็นเวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

เวิร์คช็อปนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่านการอบรมคอร์ส Docker ZerotoHero มาแล้ว และต้องการต่อยอดการนำ Container Platform ไปใช้งานบน Kubernetes Orchestrator เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน!

Prerequisite:


 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:

 • Repository for lab
 • Software in lab

Course Outline


Day1 

8.30 - 09.00 : Registration

9.00 - 12.00 : Morning Session

                      • Container concept (Recap)

                      • Introduction to Kubernetes

                      • System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

                      • Fundamental of Kubernetes                

                               - Pods, Container and Services

                               - Daemon Sets and Replication Controller (RC)    

                               - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update

                               - Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)

                               - Map and Secret

                               - Jobs and Cron Jobs  

                               - Debug Log and Monitoring

17.30 - 18.00: Q&A 

 

Day2 

9.00 - 12.00 : Morning Session

                     • Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret    

                           - ConfigMap Secret

                           - Job and CronJob

                           - Log and Monitoring

                    • Ingress Networking

                    • Kubernetes in real world

                          - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break

13.00 - 16.00 : Afternoon Session

                     • Kubernetes in real world (Con't)    

                             - Orchestrator Assignment    

                                   ✓ nodeSelector

                                   ✓ Interlude

                                   ✓ Affinity    

                                   ✓ Taints/Tolerations

                    • Stateful application deployment

                            - Consideration and Awareness

                            - Persistent Volumes

                            - StatefulSets

17.30 - 18.00: Q&A 

วิทยากร:


Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer
 • Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes [รุ่น 1 - รุ่น 4]
 • Thai Open Stack Bangkok 2016
ซื้อบัตร